top of page
analiza-evaluator-risc

Analiză evaluator risc

H.G. 301/2012 prevede ca adoptarea măsurilor de securitate pentru obiectivele aparținând după caz ministerelor și altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, institutelor naționale de cercetare – dezvoltare, societăților comerciale, indiferent de natura capitalului social, trebuie să își organizeze măsurile de securitate pe baza unei astfel de analiza de risc. 

Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de paza si proiectul sistemului de alarmare. 

Evaluarea riscurilor este o abordare rațională și ordonată, reprezentând o soluție a identificarea problemelor de securitate prin determinarea probabilității de producere a riscurilor. 

Pentru a evita, pe cât posibil, coeziunea amenințării cu vulnerabilitatea, fapt care ar duce la apariția riscului, este esențial să luăm unele măsuri, măsuri care pot implica cheltuieli mai mari sau mai mici, dar care pot evita pierderi cu urmări, uneori dezastruoase, pentru afacerea dumneavoastră. 

legislatie

Managementul Riscului

Managementul riscurilor contribuie la realizarea durabilă a obiectivelor organizației și la îmbunătățirea securității si sănătății în munca, a conformării cu cerințele legislative. 

Managementul riscurilor reprezintă:

 • o parte a responsabilităților managementului și parte integrantă a proceselor organizaționale normale, precum si a proceselor de management al schimbării;

 • sprijină decidenții în adoptarea unor decizii în cunoștință de cauza, facilitând ierarhizarea prioritară a acțiunilor întreprinse, a măsurilor adoptate si a alternativelor disponibile;

 • ia în considerare acele aspecte ale procesului decizional care sunt incerte și, în funcție de natura incertitudinii, modalitățile de abordare ale acesteia;

 • contribuie la eficientizarea demersului, furnizând rezultate consistente, comparabile și fiabile.Managementul riscurilor se bazează pe cele mai bune informații disponibile, cum sunt experiența, feed-back-ul, observarea, prognozele si raționamentele experților. 

Managementul riscurilor ia în considerare factorii umani si culturali, în organizație recunoaște capacitățile, percepțiile si intențiile persoanelor, din interior si exterior, care pot facilita sau îngreuna realizarea obiectivelor organizației. 

Managementul riscurilor este transparent, inclusiv, dinamic, iterativ, răspunde la schimbări și facilitează îmbunătățirea continua si dezvoltarea performantelor organizației. 

managementul-riscului

Analiză de risc

Analiza de risc constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare. Analiza de risc se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. Analiza de risc se realizează ținând cont de particularitățile fiecărei societăți comerciale, în funcție de obiectul de activitate al unității, natura bunurilor deținute, numărul de locații, măsurile de securitate deja existente si a altor elemente ce se vor constata. 

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:

 • definirea parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizica a unității;

 • stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;

 • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, a evenimentelor și cauzelor riscului, precum si a potențialelor consecințe;

 • analizarea riscurilor la securitatea fizica;

 • estimarea riscurilor unității beneficiare;

 • întocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate și se revizuiește în una dintre următoarele situații:

 • cel puțin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care generează și/sau modifica riscurile la securitatea fizică a unității;

 • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;

 • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității.Evaluatorul de risc la securitatea fizică întocmește și predă conducătorului unității documentația privind analiza de risc la securitatea fizică, care cuprinde:

 • raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică;

 • grila de evaluare a nivelului de risc, specifică obiectului de activitate;

 • documentele suport.

Documentația se înregistrează la unitatea beneficiara după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.

analiza de risc

Raport de evaluare

Raportul de evaluare este instrumentul prin care evaluatorul de risc la securitate fizică comunică clientului, sau altei persoane desemnate de acesta, rezultatele și concluziile evaluării. Este un document care, prin modul de prezentare si terminologia sa, trebuie să exprime o opinie clara, neechivocă și suficient de detaliată pentru a garanta ca informează corect despre toate aspectele cheie și că nu poate da naștere la neînțelegeri asupra situației reale și asupra valorii estimate a proprietății evaluate. 

Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

 • nominalizarea unității, obiectul de activitate al acesteia și scopul evaluării;

 • amplasarea geografică a unității, vecinătăți, căi de acces, alți factori externi cu impact asupra activității unității;

 • cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității beneficiare;

 • sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității;

 • analizarea riscurilor identificate;

 • estimarea riscurilor la securitatea fizică;

 • stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional;

 • estimarea costurilor de securitate, în funcție de măsurile de securitate propuse și nivelul de risc asumat;

 • concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opțiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menționând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracție, control acces și alarmare, elementele de protecție metalofizică, precum și alte măsuri.

raport de evaluare

Etape de lucru

Etapele de lucru pentru efectuarea analizei de risc la securitate fizică sunt:

 • Stabilirea unei întâlniri între administratorul societății (reprezentantul acesteia) și evaluator, de regulă, la sediul societății evaluate;

 • Stabilirea detaliilor preliminare privind analiza de risc la securitatea fizică și semnarea contractului, de ambele părți, și a angajamentul de confidențialitate, de către evaluator;

 • Stabilirea, de comun acord, a unui grafic de desfășurare a activității;

 • Stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru întocmirea raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică, documente și informații pe care societatea să le pună la dispoziția acestuia;

 • Efectuarea recunoașterilor la obiectiv, de către evaluator, în prezența unei persoane care are acces la toate datele societății și în toate spațiile acestuia, precum și primirea documentelor/informațiilor solicitate;

 • Întocmirea de către evaluator a documentației de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică;

 • Stabilirea unei întâlniri între administratorul societății (reprezentantul acesteia) și evaluator pentru prezentarea formei finale a documentației de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;

 • Semnarea, de către administratorul societății (reprezentantul acesteia), a raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică privind luarea la cunoștință și însușirea recomandărilor făcute de către evaluator, precum și a termenelor acestora;

 • Predarea documentației de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică și întocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.

etape de lucur
documente

Documente necesare

Documentele necesare analizei de risc la securitatea fizica sunt următoarele:

 • copie după documentul care face dovada dreptului de proprietate sau de folosința asupra obiectivului ce urmează a fi analizat;

 • copie după certificatul de înregistrare si certificat constatator de la Registrul Comerțului;

 • planul de paza in cazul obiectivelor preexistente;

 • proiectul sistemului tehnic de securitate  in cazul obiectivelor preexistente;

 • certificat de calitate si garanție pentru mijloacele de protecție mecanofizice (uși, ferestre, gratii metalice, seifuri, case de bani sau dulapuri de casierie, genți securizate de transport, compartiment blindat) care să ateste clasa de rezistența la efracție – certificare conform standardelor naționale sau europene de profil;

 • certificat de calitate si garanție pentru echipamentele componente ale sistemelor de alarmare – certificare conform standardelor naționale sau europene de profil (doar in cazul obiectivelor preexistente);

 • contractul de prestări servicii încheiat cu societatea specializată de pază și protecție (dacă este cazul);

 • contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (dacă este cazul);

 • contractul de prestări servicii mentenanța/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (dacă este cazul);

 • contractul de prestări servicii transport bunuri si valori (dacă este cazul);

 • polițe de asigurare diverse.

bottom of page